Vermogensplanning

 

Om vandaag en in de toekomst uw plannen en wensen te kunnen realiseren, denkt Fin-CoDe bvba met u mee vooruit. 

 

Door alle aspecten van uw vermogen grondig te analyseren, werken we samen met u de beste pistes uit om uw doelen te realiseren.
Onze expertise reikt over heel wat gebieden. Om tegemoet de komen aan uw specifieke noden, hebben we enkele beproefde formules uitgewerkt.

Advies, redactie en fiscale invulling

Bij vermogensplanning komen dan ook onder meer de volgende zaken aan bod :

   • schenkingen en testamenten
   • huwelijks- en samenlevingscontracten
   • familierecht (ouderlijk gezag, adoptie, bewind, ...)
   • diverse controlestructuren (maatschap, stichting, vennootschap, ...).
Een deel van uw vermogen nalaten aan een derde ?

Geen probleem, maar vergeet de reservataire erfgenamen niet!

​De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat mensen een deel van hun vermogen willen nalaten aan iemand met wie er geen verwantschap is. In die context is de levensverzekering een ideale oplossing. Als u hiervoor opteert, is het verstandig om rekening te houden met de reservataire erfgenamen, voor wie de wet in een speciale bescherming voorziet.

Steeds vaker laten mensen een deel van hun vermogen na aan iemand met wie ze geen verwantschapsband hebben. Denk maar aan feitelijk samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, mensen die iets willen schenken aan een petekind met wie ze geen verwantschapsband hebben. En er zijn tal van andere voorbeelden. In deze context is een levensverzekering de ideale oplossing. Via de begunstigingsclausule is het mogelijk om een deel van het vermogen voor die persoon voor te bestemmen. De verzekeringsnemer kan op die manier een dierbare bevoordelen zonder een testament te moeten opmaken. Bovendien kan hij aanduiden wie hij wenst zonder dat hij de voorziene erfvolgorde moet respecteren. We raden u echter aan het reservataire gedeelte van de door de wet beschermde erfgenamen niet te vergeten. Met andere woorden, u kunt geen levensverzekering afsluiten om reservataire erfgenamen te onterven.

De wet wil inderdaad de categorie personen beschermen die het dichtst bij de overledene staan – zoals de echtgeno(o)t(e) en de kinderen – door hen een minimum of 'reservatair gedeelte' of 'reserve' te garanderen. Het gaat om het deel van de nagelaten goederen van de overledene waarop de reservataire erfgenamen hun rechten kunnen laten gelden als hierop een inbreuk zou gepleegd worden. De reserve is dus het minimale erfdeel waarop de zogenaamde 'reservataire' erfgenamen recht hebben. Deze laatsten kunnen van dit recht afzien of, het tegenovergestelde, een gerechtelijke procedure inspannen om dit recht te doen gelden. Omgekeerd kan de overledene aan de persoon van zijn keuze het 'beschikbaar deel ' overmaken, dat wil zeggen het 'niet-gereserveerde' deel van het vermogen. Op de datum van het overlijden worden de reserve en het beschikbaar deel gewogen, rekening houdend met vroegere schenkingen.     

    

Wie zijn de reservataire erfgenamen?            

 • De nakomelingen. Het kind dat gewoon geadopteerd werd, is echter geen reservataire erfgenaam van zijn adoptiegrootouders.
 • De overlevende echtgeno(o)t(e).
 • De ouders van de overledene (als er geen kinderen zijn).
 • De wettelijke samenwonende partner
 

Hoeveel bedraagt de reserve?             

Als er nakomelingen zijn:

 • De helft van de erfenis in volle eigendom in geval van één kind.
 • Twee derde van de erfenis in volle eigendom in geval van twee kinderen.
 • Drie vierde van de erfenis in volle eigendom in geval van drie of meer kinderen.

Als er een overlevende echtgeno(o)t(e) is, dan moet de 'reserve' voorzien voor de kinderen gecombineerd worden met de reserve voorzien voor de overlevende gehuwde echtgeno(o)t(e), met name:

 • Het vruchtgebruik van de gezinswoning en de roerende goederen ervan.
 • Het vruchtgebruik van de helft van de erfenis.

Een voorbeeld:

De heer Martens laat op het ogenblik van zijn overlijden 400 000 EUR en vier kinderen na. Aangezien de heer Martens vier kinderen heeft, bedraagt het reservataire gedeelte van zijn nalatenschap 300 000 EUR (3/4 van de erfenis). De kinderen kunnen elk minstens 75 000 EUR eisen.       
Als één van de kinderen al overleden is, dan zijn het diens kinderen die zijn deel verdelen. Ze vervullen de plaats van hun ouder.
De heer Martens laat 400 000 EUR na. Drie kinderen zijn in leven en er zijn twee kleinkinderen van een vierde vooroverleden kind. Deze laatsten verdelen onder hen het deel van hun ouder, d.w.z. in principe 100 000 EUR en minimaal 75 000 EUR.

Als er geen nakomelingen zijn:

 • Als de overledene geen weduwnaar of weduwe (of wettelijke samenwonende partner)nalaat, noch kinderen maar enkel zijn vader en moeder, dan bedraagt de 'reserve' de helft van zijn erfenis voor zijn ouders. Als daarentegen één van de ouders overleden is, heeft de andere nog in leven zijnde ouder recht op een vierde van de erfenis.       
  Zo kunnen de ouders van Laurent, een alleenstaande man zonder kinderen, die jammer genoeg om het leven kwam tijdens een verkeersongeval, minimaal elk een vierde van de erfenis van hun zoon opeisen, dat wil zeggen samen minstens de helft van de erfenis. Als de vader van Laurent al overleden is, zou de moeder van Laurent minstens één vierde ontvangen.  
 • Als de overledene ook een echtgeno(o)t(e) achterlaat, zoals hierboven al vermeld, dan is deze laatste beschermd door de wet die hem of haar een minimum garandeert van de erfenis van de overleden echtgeno(o)t(e). In dit geval moeten de 'reserves' van elkeen gecombineerd worden.